REGULAMIN | W Temacie Ciała

REGULAMIN

W celu uniknięcia nieporozumień przed odbyciem wizyty, zakupem voucherów oraz pakietów należy zapoznać się z regulaminem.

 • Przed każdą usługą należy się bezwzględnie zapoznać z listą przeciwwskazań (na stronie www.wtemacieciala.pl).

  Jeżeli masz wątpliwości odnośnie przeciwwskazań skonsultuj się każdorazowo ze specjalistą, a w przypadkach wątpliwych z lekarzem.

  Przyjście na zabieg w przypadku obecności ewidentnych przeciwwskazań będzie skutkowało odwołaniem zabiegu z obowiązkiem zapłaty 50% kwotyTerapeuci nie ponoszą odpowiedzialności za zatajenie informacji odnośnie przeciwskazań i nie poinformowanie ich.

 • W przypadku spóźnienia się na zabieg ponad 5 minut, czas trwania usługi może zostać skrócony, z obowiązkiem zapłaty pełnej kwoty.

 • Terapeuci mają prawo do odmowy wykonania zabiegu bez podania przyczyny. Klient jest zobowiązany do akceptacji decyzji. W takiej sytuacji klient nie będzie zobowiązany do ponoszenia dodatkowych kosztów.

 • Odwołanie lub zmianę terminu usługi ze strony Klienta należy zgłosić najpóźniej 24h przed zabiegiem.

  W przypadku braku informacji o rezygnacji z zabiegu lub poinformowaniu po upływie 24h przed wyznaczonym terminem, następuje obowiązek zapłaty 50% kwoty za umówiona wizytę

  Zmiana usługi na tańszą lub krótsza wiąże się z obowiązkiem zapłaty pełnej kwoty umówionej wcześniej usługi.

  Informację odnośnie konieczności zmiany terminu wizyty lub jej odwołania należy wysyłać mailowo: kontakt@wtemacieciala.pl, lub smsowo: 579 519 203 z koniecznością otrzymania zwrotnego potwierdzenia otrzymania wiadomości. Jeśli nie otrzyma Pan/i odpowiedzi zwrotnej, prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny w celu weryfikacji poprawności wysłanej wiadomości.

  Przed umówionym terminem wizyty, wysyłany jest SMS z przypomnieniem o terminie wizyty i koniecznością zapoznania się z regulaminem. Brak wiadomości nie zwalnia Pacjenta z konieczności odwołania wizyty.

  OPŁATY

  Opłaty należy dokonać niezwłocznie na konto nr: 56 1160 2202 0000 0003 3496 3785 odbiorca: Joanna Jabłonowska-Łoń, tytułem: opłata za usługę (data nieodbytej wizyty)

  Brak zapłaty wiąże się z brakiem możliwości zapisania się na kolejną wizytę.

 • W trosce o dobro klientów/pacjentów prosimy o ciche prowadzenie rozmów telefonicznych i zachowywanie spokoju na terenie lokalu, aby nie zakłócać innych zabiegów. Na czas zabiegu zalecamy także wyciszenie telefonu komórkowego.

 • Fakturę za usługi wystawiane są na życzenie Pacjenta. W takim przypadku, Pacjent zobowiązany jest każdorazowo powiadomić o tym fakcie PRZED DOKONANIEM PŁATNOŚCI. Brak takiej informacji uniemożliwi wystawienie faktury.

 • Każdy voucher posiada datę ważności oraz indywidualny kod. Vouchery po upływie terminu ważności nie będą realizowane. 

  Voucher stanowi formę zapłaty za usługę i jest niezbędny do jej zrealizowania. W przypadku braku vouchera wizyta zostaje anulowana i uznana za zrealizowaną.

  Voucher może zostać przekazany innej osobie jednakże konieczne jest okazanie vouchera przed wykonaniem usługi.

  Vouchery przekazane w formie elektronicznej wymagają wydrukowania i przekazania podczas wizyty w celu potwierdzenia poprawności vouchera.

  Voucher nie może zostać wymieniony na gotówkę, ani na tańszą usługę z otrzymaniem reszty. W przypadku chęci wymiany zakupionej na voucherze usługi na droższą należy dokonać dopłaty.

  UMAWIANIE I ODWOŁYWANIE WIZYT

  W celu uniknięcia sytuacji braku miejsc w grafiku, na wizytę należy zapisywać się z wyprzedzeniem, około 2 tygodni. Salon nie ponosi odpowiedzialności za brak miejsc i niemożność zrealizowania vouchera w przypadku zbyt późnego umówienia się na wizytę.

  Odwołanie lub zmiana terminu usługi ze strony Klienta należy zgłosić najpóźniej 24h przed zabiegiem. W przypadku braku informacji o rezygnacji z zabiegu lub poinformowaniu po upływie 24h przed wyznaczonym terminem, voucher zostaje uznany za zrealizowany.

 • Pakiety są imienne i nie podlegają wymianie, ani zwrotowi. Opłata za pakiet usług dokonywana jest przed rozpoczęciem usług, ewentualnie  bezpośrednio po 1 zabiegu. W przypadku niemożności skorzystania z pakietu w terminie, usługi przepadają. 

  Ceny pakietów są stałe i nie łączą się z innymi promocjami. Pakiety posiadają datę ważności, zależną od ilości wykupionych usług, wszelkie informacje odnośnie cen i terminów ważności są podane na stronie oraz ustalane podczas zakupu pakietu.

  Umawianie i odwoływanie wizyt

  W celu uniknięcia sytuacji braku miejsc w grafiku, na wizytę należy zapisywać się z wyprzedzeniem, około 2 tygodni. Salon nie ponosi odpowiedzialności za brak miejsc i niemożność zrealizowania pakietu w przypadku zbyt późnego umówienia się na wizytę.

  Odwołanie lub zmiana terminu usługi ze strony Klienta należy zgłosić najpóźniej 24h przed zabiegiem. W przypadku braku informacji o rezygnacji z zabiegu lub poinformowaniu po upływie 24h przed wyznaczonym terminem, umówiona usługa zostaje uznana za zrealizowana.

 • Salon nie posiada miejsc parkingowych oraz rowerowych. Bezpłatne parkingi znajdują się na terenie wokół budynku.
  Nie ponosimy odpowiedzialności za auta oraz rowery znajdujące się na parkingach i ulicy.

   
 • Regulamin dostępny jest na stronie www.wtemacieciala.pl w oddzielnych zakładkach „regulamin”. Przed pierwszą wizytą wysyłana jest informacja z prośbą o zapoznanie się z regulaminem. Przyjście na wizytę wiąże się ze znajomością i akceptacją regulaminu.

 • Wszelkie skargi i zażalenia należy kierować mailowo na adres kontakt@wtemacieciala.pl Wnioski będą rozpatrywane w terminie 14dni.

 • 1 PRZEDMIOT REGULAMINU

   1.Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w wydarzenia „Warsztaty Automasażu Twarzy”

  2 DEFINICJE

  Na potrzeby niniejszego Regulaminu sprecyzowano następujące definicje:

  1.Regulamin – niniejszy „Regulamin wydarzenia”

  2.Organizator – firma Handmedica Joanna Jabłonowska-Łoń ul Mlądzka 29/226 Warszawa Nip 1132952620

  3.Uczestnik – osoba fizyczna biorąca udział w warsztatach, która zgłosiła chęć udziału w wydarzeniu w sposób określony na stronie internetowej wydarzenia (https://app.easycart.pl/checkout/98850683/warsztaty-automasazu-twarzy-2011), tj. poprzez zakup biletu.

  3 ZGŁOSZENIE

  1.Zgłaszający może dokonać zgłoszenia chęci udziału w wydarzeniu w imieniu własnym oraz osób trzecich.

  2.Zgłaszający zobligowany jest do podania wszystkich wymaganych danych, zgodnie z wymagalnością pól formularza. Ponadto zobowiązuje się do podania danych prawdziwych.

  3.Dokonanie Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

  4 REZYGNACJA

  1.Uczestnik może zrezygnować z udziału w wydarzeniu poprzez przesłanie wiadomości  email na adres kontakt@wtemacieciala.pl

  2.W momencie zapisu uczestnik zobowiązany jest do dokonania przedpłaty 99zł, a następnie dopłaty pozostałej kwoty w dniu wydarzenia, bezpośrednio przed rozpoczęciem warsztatów.

  3. Przedpłata nie podlega zwrotowi.

  4. Uczestnik ma prawo wskazać innego Uczestnika szkolenia w miejsce Uczestnika, który nie może wziąć udziału w szkoleniu. Taka zmiana nie podlega dodatkowym opłatom.

  4.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku braku wystarczającej liczby zgłoszonych Uczestników z zachowaniem terminu minimum 3 dni roboczych od wydarzenia.

  5.W przypadku odwołania wydarzenia przez Organizatora Zgłaszający otrzyma zwrot pełnej opłaty za wydarzenie wniesionej przez Zgłaszającego na rzecz Organizatora, bez uwzględniania ewentualnych innych kosztów, jakie poniósł Uczestnik.

  6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych. W takiej sytuacji Organizator zobowiązuje się do zorganizowania wydarzenia w nowym jak najszybszym terminie lub zwrotu całej przedpłaty Uczestnikowi. 

  5 WARUNKI UCZESTNICTWA

  1.Miejsce, godzina, czas trwania oraz opis wydarzenia zostały przedstawione na stronie wydarzenia.

  2. W przypadku wydarzenia odpłatnego uczestniikowi przysługuje możliwość otrzymania faktury VAT. W celu otrzymania faktury konieczne jest zaznaczenie opcji wygenerowania faktury VAT i podanie prawidłowych danych do faktury podczas dokonywania zakupu.

  6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1.Regulamin wydarzenia dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

  2.W przypadku zmian Regulaminu mających wpływ na zasady uczestnictwa po zapisaniu lub zakupieniu uczestnictwa przez Zgłaszającego obowiązują go postanowienia Regulaminu z dnia zgłoszenia.

*Regulamin obowiązuje od 01.11.2021 roku.

REGULAMIN

W celu uniknięcia nieporozumień przed odbyciem wizyty, zakupem voucherów oraz pakietów należy zapoznać się z regulaminem.

 • Przed każdą usługą należy się bezwzględnie zapoznać z listą przeciwwskazań (na stronie www.wtemacieciala.pl).

  Jeżeli masz wątpliwości odnośnie przeciwwskazań skonsultuj się każdorazowo ze specjalistą, a w przypadkach wątpliwych z lekarzem.

  Przyjście na zabieg w przypadku obecności ewidentnych przeciwwskazań będzie skutkowało odwołaniem zabiegu z obowiązkiem zapłaty 50% kwotyTerapeuci nie ponoszą odpowiedzialności za zatajenie informacji odnośnie przeciwskazań i nie poinformowanie ich.

 • W przypadku spóźnienia się na zabieg ponad 5 minut, czas trwania usługi może zostać skrócony, z obowiązkiem zapłaty pełnej kwoty.

 • Terapeuci mają prawo do odmowy wykonania zabiegu bez podania przyczyny. Klient jest zobowiązany do akceptacji decyzji. W takiej sytuacji klient nie będzie zobowiązany do ponoszenia dodatkowych kosztów.

 • Odwołanie lub zmianę terminu usługi ze strony Klienta należy zgłosić najpóźniej 24h przed zabiegiem.

  W przypadku braku informacji o rezygnacji z zabiegu lub poinformowaniu po upływie 24h przed wyznaczonym terminem, następuje obowiązek zapłaty 50% kwoty za umówiona wizytę

  Zmiana usługi na tańszą lub krótsza wiąże się z obowiązkiem zapłaty pełnej kwoty umówionej wcześniej usługi.

  Informację odnośnie konieczności zmiany terminu wizyty lub jej odwołania należy wysyłać mailowo: kontakt@wtemacieciala.pl, lub smsowo: 579 519 203 z koniecznością otrzymania zwrotnego potwierdzenia otrzymania wiadomości. Jeśli nie otrzyma Pan/i odpowiedzi zwrotnej, prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny w celu weryfikacji poprawności wysłanej wiadomości.

  Przed umówionym terminem wizyty, wysyłany jest SMS z przypomnieniem o terminie wizyty i koniecznością zapoznania się z regulaminem. Brak wiadomości nie zwalnia Pacjenta z konieczności odwołania wizyty.

  OPŁATY

  Opłaty należy dokonać niezwłocznie na konto nr: 56 1160 2202 0000 0003 3496 3785 odbiorca: Joanna Jabłonowska-Łoń, tytułem: opłata za usługę (data nieodbytej wizyty)

  Brak zapłaty wiąże się z brakiem możliwości zapisania się na kolejną wizytę.

 • W trosce o dobro klientów/pacjentów prosimy o ciche prowadzenie rozmów telefonicznych i zachowywanie spokoju na terenie lokalu, aby nie zakłócać innych zabiegów. Na czas zabiegu zalecamy także wyciszenie telefonu komórkowego.

 • Fakturę za usługi wystawiane są na życzenie Pacjenta. W takim przypadku, Pacjent zobowiązany jest każdorazowo powiadomić o tym fakcie PRZED DOKONANIEM PŁATNOŚCI. Brak takiej informacji uniemożliwi wystawienie faktury.

 • Każdy voucher posiada datę ważności oraz indywidualny kod. Vouchery po upływie terminu ważności nie będą realizowane. 

  Voucher stanowi formę zapłaty za usługę i jest niezbędny do jej zrealizowania. W przypadku braku vouchera wizyta zostaje anulowana i uznana za zrealizowaną.

  Voucher może zostać przekazany innej osobie jednakże konieczne jest okazanie vouchera przed wykonaniem usługi.

  Vouchery przekazane w formie elektronicznej wymagają wydrukowania i przekazania podczas wizyty w celu potwierdzenia poprawności vouchera.

  Voucher nie może zostać wymieniony na gotówkę, ani na tańszą usługę z otrzymaniem reszty. W przypadku chęci wymiany zakupionej na voucherze usługi na droższą należy dokonać dopłaty.

  UMAWIANIE I ODWOŁYWANIE WIZYT

  W celu uniknięcia sytuacji braku miejsc w grafiku, na wizytę należy zapisywać się z wyprzedzeniem, około 2 tygodni. Salon nie ponosi odpowiedzialności za brak miejsc i niemożność zrealizowania vouchera w przypadku zbyt późnego umówienia się na wizytę.

  Odwołanie lub zmiana terminu usługi ze strony Klienta należy zgłosić najpóźniej 24h przed zabiegiem. W przypadku braku informacji o rezygnacji z zabiegu lub poinformowaniu po upływie 24h przed wyznaczonym terminem, voucher zostaje uznany za zrealizowany.

 • Pakiety są imienne i nie podlegają wymianie, ani zwrotowi. Opłata za pakiet usług dokonywana jest przed rozpoczęciem usług, ewentualnie  bezpośrednio po 1 zabiegu. W przypadku niemożności skorzystania z pakietu w terminie, usługi przepadają. 

  Ceny pakietów są stałe i nie łączą się z innymi promocjami. Pakiety posiadają datę ważności, zależną od ilości wykupionych usług, wszelkie informacje odnośnie cen i terminów ważności są podane na stronie oraz ustalane podczas zakupu pakietu.

  Umawianie i odwoływanie wizyt

  W celu uniknięcia sytuacji braku miejsc w grafiku, na wizytę należy zapisywać się z wyprzedzeniem, około 2 tygodni. Salon nie ponosi odpowiedzialności za brak miejsc i niemożność zrealizowania pakietu w przypadku zbyt późnego umówienia się na wizytę.

  Odwołanie lub zmiana terminu usługi ze strony Klienta należy zgłosić najpóźniej 24h przed zabiegiem. W przypadku braku informacji o rezygnacji z zabiegu lub poinformowaniu po upływie 24h przed wyznaczonym terminem, umówiona usługa zostaje uznana za zrealizowana.

 • Salon nie posiada miejsc parkingowych oraz rowerowych. Bezpłatne parkingi znajdują się na terenie wokół budynku.
  Nie ponosimy odpowiedzialności za auta oraz rowery znajdujące się na parkingach i ulicy.

   
 • Regulamin dostępny jest na stronie www.wtemacieciala.pl w oddzielnych zakładkach „regulamin”. Przed pierwszą wizytą wysyłana jest informacja z prośbą o zapoznanie się z regulaminem. Przyjście na wizytę wiąże się ze znajomością i akceptacją regulaminu.

 • Wszelkie skargi i zażalenia należy kierować mailowo na adres kontakt@wtemacieciala.pl Wnioski będą rozpatrywane w terminie 14dni.

*Regulamin obowiązuje od 01.11.2021 roku.

W temacie ciała logo

Wciąż masz pytania? Zadzwoń, chętnie pomogę!